Bakgrund & filosofi 2018-05-28T12:30:01+02:00

Vår filosofi

Vårt mål är att kombinera traditionell djurhållning och odling med modern teknik. Vi är alla beroende av ett fungerande ekosystem för vår framtid. Vi föder upp våra djur och sköter om våra marker på ett miljömässigt hållbart sätt och kan därför erbjuda närproducerade kvalitetsprodukter av lamm. Med hjälp av solceller producerar vi vår egen el och använder endast fossilfria drivmedel för en hållbar energiförsörjning på gården. Väljer du produkter från Ekdala Gård så tar du ställning för naturen!

Vår historia

Ekdala Gård började med ett hus på landet från 1930. 1997 inköptes 0,5 ha obrukbar mark i anslutning till huset och ett stall med förråd på 140 m2 kunde byggas. Det fanns även plats för en mindre ridbana. Beten arrenderades och foder köptes in. Under åren som följde kunde arealen utökas med 1,5 ha bete/vall. 2012 kom dock tillfället då angränsande 45 ha vall/skog/vatten blev möjligt att köpa. Det utgjorde starten för vad som idag är Ekdala Gård. Eftersom området som tidigare varit brukat, till stora delar hade börjat växa igen, insåg vi att vi inte skulle kunna klara av att återställa detta utan betesdjur. Valet föll då naturligt på får som effektivt skulle kunna klara mindre sly och uppslag medan vi med röj- och motorsåg fick ta grövre sly och träd.

Innan vi började denna återställning funderade vi igenom hur vi skulle planera hagar, maskinhall, fårhus så att vi fick en bra tillgänglighet utan att passera genom några hagar. Ny vägar byggdes och gamla rustades upp. I planeringen togs hänsyn till de olika naturtyperna för att gynna olika växter och djur. Gamla boträd och rester av kulturträd har omsorgsfullt bevarats. På området finns en bäck och resterna av en damm. Efter år med bristande underhåll återstod det bara att göra en ny fördämning så att den gamla vattenspegeln återställdes. Att återskapa de olika naturtyperna är ett långsiktigt arbete som kommer att pågå flera år framåt.